ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญา

    มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ ร่วมมือกับท้องถิ่นแก้ไขปัญหาและเพิ่มทักษะให้ท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์


ความสำคัญ

    ธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทอย่างยิ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาช่องทางการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางชีวภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยให้เป็นการพัฒนาท้องถิ่น และส่งผลไปถึงผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการตลาด เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการให้กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มีการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเส้นทางธุรกิจและนวัตกรรมชีวภาพอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในระดับประเทศยังมีความต้องการบุคคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นจำนวนมาก

    จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมและหลักการทางวิทยาศาสตร์ หลักการ NQI รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมชีวภาพ และมีการจัดการธุรกิจชีวภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานแก่องค์กรและท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

    3.1 เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในหลักวิชาการพื้นฐานทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า

    3.2 เป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.3 เป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและประกอบอาชีพด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

    3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

แผนปรับปรุง

แผนปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด และสอดคล้องพันธกิจมหาวิทยาลัย 1. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
2. พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. รายงาน/เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2.พัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1.สนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม
2.ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
3.เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมโดยตีพิมพ์เผยแพร่หรือเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1. ผลงานนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
2.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3.พัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการเรียนรการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้ปฏิบัติงานจริง 1.สนับสนุนอาจารย์และบุคลาการให้ได้รับการพัฒนาวิชาการและงานนวัตกรรม
2.อาจารย์ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก สังคม/ชุมชน
1.ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการเสนอผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร
2.ร้อยละของงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลาการ
4.ส่งเสริมการใช้ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 1. ปรับปรุงการจัดโปรแกรมการฝึกงานในสถานประกอบการโดยใช้การฝึกงานตามความต้องการของงานด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ทั้งในท้องถิ่นและในอุตสาหกรรม โดยประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นหรือสถานประกอบการในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
2. ให้นักศึกษาทำงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำผลที่ได้หรือความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
1.รายงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา
2.ระดับความพึงพอใจในทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานของสถานฝึกงาน