โครงสร้างหลักสูตร

1.หลักสูตร

1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 80 หน่วยกิต
         2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 80 หน่วยกิต
              2.1.1.) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต
              2.1.2.) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 48 หน่วยกิต
              2.1.3.) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต
         2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
            ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)
          2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
              2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
                    2.1.1.) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
SBT101 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
3(2-2-5)
SBT201 พันธุศาสตร์
Genetics
3(3-0-6)
SBT202 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
Genetics Laboratory
1(0-3-2)
SBT203 จุลชีววิทยา
Microbiology
3(3-0-6)
SBT204 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
1(0-3-2)
SCH101 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
3(2-2-5)
SMS118 คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
Fundamental Mathematics and Statistics
3(2-2-5)
                    2.1.2.) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
Creative Thinking and Biological Products Innovation
3(2-2-5)
SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม
Biotechnology for Innovation
3(3-0-6)
SBT215 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์
Biological Products Processing Technology
3(2-2-5)
SBT216 ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์
Animal Biological Products
3(2-2-5)
SBT217 ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช
Plant Biological Products
3(2-2-5)
SBT218 ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
Microbial Biological Products
3(2-2-5)
SBT219 ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม
Biological Products for Health and Aesthetics
3(2-2-5)
SBT221 การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ
Biological Process Control
3(2-2-5)
SBT314 การควบคุมและการใช้เครื่องมือ
Instrument Control and Application
3(2-2-5)
SBT344 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Agro Tourism Management and Local Wisdom
3(2-2-5)
SBT346 การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล
Product Management and Digital Marketing
3(2-2-5)
SBT347 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
Quality Control and Quality Assurance of Products
3(2-2-5)
SBT348 ผู้ประกอบการทางชีวผลิตภัณฑ์
Biological Product Entrepreneurs
3(2-2-5)
SBT349 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจชีวผลิตภัณฑ์
Data Analysis for Biological Product Businesses
3(2-2-5)
SBT350 นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
Innovation Management and Products Development from Local Wisdom
3(2-2-5)
TID273 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
3(2-2-5)
                    2.1.3.) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
MGM206 การประกอบการธุรกิจชุมชน
Community Business Operation Electronic Commerce
3(3-0-6)
SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม
Beverage Technology and Innovation
3(2-2-5)
SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
Economic Crops Tissue Culture
3(2-2-5)
SBT305 พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
3(2-2-5)
SBT313 เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
Algae Biotechnology
3(2-2-5)
SBT345 นวัตกรรมอาหารจากจุลินทรีย์
Microbial Food Innovation
3(2-2-5)
SBT352 ภาวะผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
3(2-2-5)
SBT355 นวัตกรรมอาหาร เกษตร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Food and Agriculture Innovation and Local Wisdom
3(2-2-5)
SBT356 กระบวนการหมักและเอนไซม์อาหาร
Fermentation and Food Enzyme
3(2-2-5)
SBT358 พลังงานทางเลือกในรูปของชีวมวล
Biomass for Renewable Energy
3(2-2-5)
SBT359 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Culinary and Food Tourism
3(2-2-5)
             2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
Preparation for Professional Experience in Biological Products Innovation
1(0-7-5)
SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
General Biological Product Innovation Practice
3(2-2-5)
SBT360 สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
Cooperative Education in Biological Product Innovation
6(6-4-0)
SBT453 ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
Special Problems in Biological Products Innovation
3(0-6-3)
UBI101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
Building and Expanding Start-Ups’ Performance
7(6-4-0)
         3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

         ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

         *** ข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

การจัดแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ SCH101
SBT101
SMS118
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT112 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ SBT201
SBT202
SBT203
SBT204
พันธุศาสตร์
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT113 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต 17

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ SBT215
SBT216
SBT217
SBT221
เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์
ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช
การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT220 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ SBT218
SBT219
SBT314
ชีวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
ชีวผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและความงาม
การควบคุมและการใช้เครื่องมือ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT222 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT344
SBT347
SBT348
SBT349
SBT350
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีการแปรรูปชีวผลิตภัณฑ์
ชีวผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ชีวผลิตภัณฑ์จากพืช
การควบคุมโดยกระบวนการชีวภาพ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ SBT353 เตรียมฝึกประสบการณ์ทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1(0-7-5)
รวมหน่วยกิต 16

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ) TID273
SBT346
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
การบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) MGM206
SBT305
SBT352
การประกอบการธุรกิจชุมชน
พันธุวิศวกรรม
ภาวะผู้นำและการจัดการ
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ SBT354 ฝึกประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ SBT453
SBT360
UBI101
ปัญหาพิเศษทางนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือ
สหกิจศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ หรือ
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
3(3-0-6)
6(6-4-0)
7(6-4-0)
รวมหน่วยกิต 3 หรือ 6 หรือ 7

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
เลือกเสรี xxxxxx เลือกเสรี 6(x-x-x)
รวมหน่วยกิต 9

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ประยุกต์รูปแบบ ABCD โมเดล เข้าสู่ระบบการศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบ Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน Project Base Learning, Case Base Learning, Outdoor Learning โดยให้มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และมีกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
1.2 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพโดยใช้รูปแบบ Blended Learning คือ มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อเรียนรู้ทั้งแบบ Class room และ Online process
1.3 คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม รายวิชามีการใช้รูปแบบ Design Thinking for Learning Outcomes คือ นำกระบวนการคิดออกแบบมาใช้ในการพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร รายวิชา และบทเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะที่พีงประสงค์อย่างต่อเนื่อง ต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาแทนการท่องจำ
1.4 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ มีการตั้งโจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ โดยรูปแบบกิจกรรม Collaborative Learning คือ การจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้กับเพื่อน อาจารย์ และท้องถิ่นทั้งในและนอกห้องเรียนและสื่อ Online โดยผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันกำหนดประเด็นเรียนรู้ ผู้สอนเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ มีการทำงานแบบคณะทำงาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานเป็นหมู่คณะ
1.5 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก โดยรูปแบบ Active learning คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง สร้างผลลัพธ์การเรียน เน้นการเรียนรู้แบบสืบค้นผ่าน Project Base Learning, Case Base Learning, Outdoor Learning

2.ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Program learning outcomes)

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1 นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานในระดับธุรกิจท้องถิ่นหรือในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานได้แก่ด้านอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2 นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์ มีแนวคิดที่สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่น
3 นักศึกษาสามารถบริหารวางแผน จัดการเพื่อสร้างรายได้ โดยสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการอิสระด้านผลิตภัณฑ์อาหาร หรืออาหารเพื่อสุขภาพ โดยสร้าง แบรนด์ของตนเองและมีจิตใจบริการ (Service Mind) ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารทางให้คำปรึกษาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
4 นักศึกษานำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของงานในสายอาชีพ และความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือสามารถพัฒนาของท้องถิ่น

3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

         เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก)