ข้อมูลทั่วไปหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564ชื่อสถานบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์)
              ชื่อย่อ : วท.บ. (นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Bioproducts Innovation)
              ชื่อย่อ : B.Sc. (Bioproducts Innovation)

2.วิชาเอก ไม่มี

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ
              เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    5.2 ประเภทหลักสูตร
              เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    5.3 ภาษาที่ใช้
              ภาษาไทย
    5.4 การรับเข้าศึกษา
              รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
     สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    7.1 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร อาหารสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพอาหารทุกประเภท
    7.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานราชการและเอกชน
    7.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ อุตสาหกรรมด้านธุรกิจอาหาร ในหน่วยงานราชการและเอกชน
    7.4 ตัวแทนฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ อาหาร เกษตร และอื่น ๆ
    7.5 ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

8.อาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 2560 2561 2562 2563
1 นางนฤมล ธนานันต์ รองศาตราจารย์ วท.ด. (พันธุศาสตร์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยครูอุดรธานี
2547
2540
2535
12 12 12 12
2 นางสาวพรรณวิภา แพงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558
2547

2542
12 12 12 12
3 นายวัฒนา อัจฉริยะโพธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547

2541
12 12 12 12
4 นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
2544

2536
12 12 12 12
5 นายณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (ชีววิทยา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548

2542
12 12 12 12
6 นางสาวปุนยนุช นิลแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Food Engineering andBioprocess technology )
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550

2545
2537
12 12 12 12
7 นางสาวจิตติมา กอหรั่งกูล อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2547
2543
12 12 12 12
8 นางสาวมัทนภรณ์ ใหม่คามิ อาจารย์ ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560
2554
2550
12 12 12 12